Regulamin

przez Rudeiczarne Travel Blog

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym rudeiczarne.pl/sklep prowadzony jest przez Karolinę Miller ul. Powstańców Warszawskich 2, 38-400 Krosno, zarejestrowaną pod nr NIP 6842617738, REGON 180839668 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dokonywania zakupów, zasady i tryb zawierania umów sprzedaży w niniejszym sklepie internetowym.

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Kupujący (Klient) – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca/Usługodawca – Karolina Miller – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 4. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówień i zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży produktu
 6. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą kupujący może zakupić w sklepie lub treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, którą kupujący może nabyć u sprzedawcy za pośrednictwem sklepu
 7. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty wybrane do zakupu. Istnieje tutaj możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w tym ilości produktów.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu
 9. Sklep internetowy – serwis internetowy pod adresem rudeiczarne.pl/sklep 

III. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Za pomocą Sklepu Internetowego Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie Sklepu. Sprzedający na stronie sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną świadcząc tym samym usługi elektroniczne na rzecz Kupującego.
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym do zakupu w sklepie internetowym niezbędne jest: dostęp do internetu z komputera, tabletu lub telefonu, posiadanie aktywnego adresu email.
 4. Kupujący nie może dokonywać zakupu w sklepie anonimowo.
 5. Zdjęcia produktów są poglądowe i służą ich prezentacji na stronie sklepu. Wszystkie zdjęcia i opisy produktów są własnością Sprzedawcy.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca świadczy Kupującemu następujące usługi drogą elektroniczną:
  • Umożliwianie składania zamówień
  • Założenie i utrzymanie konta
  • Koszyk
  • Przeglądanie zawartości sklepu
 1. Złożenie zamówienia możliwe jest bez utworzenia Konta na Stronie Sklepu.
 2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na stronie internetowej jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Wraz z dodaniem pierwszego produktu do koszyka rozpoczyna się korzystanie z Koszyka.
 3. Usługa Koszyka jest jednorazowa i korzystanie z niego kończy się wraz ze złożeniem zamówienia lub w momencie zaprzestania składania zamówienia za jego pomocą, zgodnie z wolą Kupującego.
 4. Jeśli Kupujący decyduje o założenia Konta w Sklepie Sprzedający zobowiązuje się do utrzymania tego konta wraz z danymi Kupującego, historią złożonych przez niego zamówień. Kupujący loguje się na swoje konto za pomocą adresu email oraz własnego hasła.
 5. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Kupujący podaje swoje dane, adres email, hasło. Z chwilą przesłania przez Kupującego formularza Rejestracyjnego Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia Konta Kupującego i zawiera w ten sposób umowę o prowadzenie konta. Kupujący otrzyma wiadomość email potwierdzającą założenie Konta w Sklepie Sprzedającego. Umowa o prowadzenie konta jest zawierana na czas nieokreślony, a Kupujący może w każdej chwili z niego zrezygnować usuwając swoje konto.
 6. Usługa prowadzenia Konta na stronie Sklepu jest nieodpłatna, a Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe dostępne środki techniczne, by prowadzić Konto Kupującego i zapewnić bezpieczeństwo jego danych.
 7. Płatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. Nielegalne jest wykorzystywanie wszelkich materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć, opisów) bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

V. Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia składa się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez swoje konto założone na stronie Sklepu lub jako gość.
 3. By złożyć zamówienie na stronie Sklepu Kupujący dokonuje wyboru produktów, którymi jest zainteresowany. Produkty te następnie zostają przeniesione do Koszyka. Po dokonaniu wyboru Produktów, którymi Kupujący jest zainteresowany, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, m.in. wybrać adres dostawy, sposób płatności, dalej zatwierdzić zakup i przejść do płatności. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do opłacenia zamówienia oraz kosztów dostawy zamówionych produktów.
 4. Zamówienie zostanie przesłane Sklepowi, a Kupujący zostanie przekierowany do płatności za zamówione przez niego produkty.
 5. Następnie Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość email na adres podany w trakcie składania Zamówienia, z informacją o otrzymaniu należności za zamówiony Produkt oraz o sposobie pobrania Produktu.
 6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e–mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e–mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Dostawa produktu odbywa się po otrzymaniu należności od Kupującego dla Sprzedawcy za pomocą Sklepu na Stronie Internetowej Sklepu.
 8. Ceny na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, zawierają wszystkie cła, podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki – jeśli takowe istnieją w przypadku zakupionych Produktów.
 9. Ceny mogą ulegać zmianie poprzez publikacje na Stronie nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od momentu ich publikacji. Zmiany cen nie odnoszą się do produktów zakupionych przed publikacją na stronie Sklepu nowych cen.

VI. Płatności

 1. Dostępne na Stronie Sklepu metody płatności:
  • Przelew Bankowy
  • PayPal
  • Podmiotem świadczącym usługi płatności kartami w Sklepie jest Przelewy24.pl
  • Dostępne formy płatności: Blik, Szybkie Przelewy, Karta płatnicza
 1. Dostarczenie produktów elektronicznych zakupionych na stronie Sklepu jest bezpłatne i odbywa się przez internet. Po otrzymaniu płatności Sprzedawca wysyła na adres email Kupującego informację o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktu. 

VII. Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 3. W celu odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy za pomocą wiadomości email wysłanej na adres sklep@rudeiczarne.pl Kupujący musi w tym celu wysłać wiadomość przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku, gdy treścią umowy są przemioty elektroniczne Kupujący ma świadomość, że traci możliwość reklamacji lub prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Specyfika produktów wirtualnych, takich jak przewodniki w formie e-booka sprawia, że Kupujący składając zamówienie zgadza się na brak możliwości odstąpienia od umowy oraz zwrotu zakupionego produktu.
 6. Wydruki zdjęć z racji swojej specyfiki realizowane są na zamówienie Kupującego. Ze względu na charakter tego produktu, Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów zakupionego produktu.

VIII. Reklamacje i Wady

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu zakupione produkty wolne od wad fizycznych lub prawnych.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien o tym niezwłocznie poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@rudeiczarne.pl podając dokładny opis zaistniałych wad oraz roszczenia.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@rudeiczarne.pl W reklamacji Kupujący podaje imię i nazwisko, adres korespondencji oraz określa nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca ma 14 dni od otrzymania reklamacji na jej rozpatrzenie i poinformowanie Kupującego o jej rozstrzygnięciu za pomocą adresu korespondencji podanego przez Kupującego podczas składania Reklamacji.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów od Kupującego. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

X. Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail sprzedawcy: sklep@rudeiczarne.pl
 2. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w paragrafie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym przede wszystkim Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego, o ile klient wyrazi na to zgodę.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Ta strona korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Czy akceptujesz wykorzystywanie plików cookies? Akceptuj Dowiedz się więcej